İş Hijyeni Laboratuvarı

is-hijyeni-olcum-laboratuvar09_03_2015_13_35_37.jpg

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri belirlemek.

Başvuru Dosyasında İstenilen Belgeler

Sıraİstenilen Belgeler
1Başvuru dilekçesi (Ek-2)
2İşyeri bilgi formu (Ek-3)
3Yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın akreditasyon kurumu tarafından verilmiş akreditasyon sertifikası ve kapsamı
4Ön yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın akreditasyon kurumu tarafından onaylanmış akreditasyon başvurusunu ve parametre/metot listesini gösterir belge
5Ölçüm belirsizliği hesapları, validasyon ve/veya doğrulama raporları
6Analiz raporlarına imza atmaya yetkili personelin isimlerini ve unvanlarını içeren, laboratuvar yöneticisi tarafından onaylanmış imza sirküleri
7Personel bildirim listesi (Ek-4)
8Laboratuvar sorumlusu ve kalite yöneticisinin onaylı diploma örneği
9İş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti verilecek parametre listesi ve kullanılan metot/standart listesi (Ek-5)
10İş hijyeni ölçüm, test ve analizinde kullanılacak cihaz, alet ve ekipman listesi (Ek-6)
11İş hijyeni ölçüm, test ve analizinde kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon çizelgesi (Ek-7)
12İş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin ilgili oldukları konularda aldıkları eğitim sertifikaları
13Özel laboratuvarların ticaret odasından alınan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış olan tüzel kişiliğini gösteren belge
14Özel laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar faaliyetlerinin yürütülebileceğine dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile laboratuvar yerinin tapusu veya kira sözleşmesinin bir örneği
15Laboratuvar, kullandığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metodlarına ait Türkçe olarak hazırlanmış deney talimatları, deney talimatı yoksa kullandığı metodun tam metni
16Başvuru ücretini yatırdığını gösterir dekont

Laboratuvarın İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmetleri Kapsamında Akreditasyon Belgesi Alması Zorunluluğu Olan Parametre Listesi

SıraParametre
1Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
2İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
3Kişisel Gürültü Maruziyeti
4İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
5Kişisel Titreşim Maruziyeti
6Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
7Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
8Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
9Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
10Havadaki Benzen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
11Havadaki Toluen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
12Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
13Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
14Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
15Havadaki Civa Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
16Toz içerisindeki serbest silis analizi (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
17Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
18Aydınlatma
19Termal Konfor
20Manyetik Alan Ölçümler
21Radyasyon Ölçümleri
22Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri

Laboratuvar Yetki Belgesi : 14000 TL + %18 KDV = 16520 TL Kapsam Geliştirme : 3000 TL + %18 KDV = 3540 TL